ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Meghatározások

Bérbeadó a berendezés tulajdonosa vagy a berendezésről olyan szerződés van birtokában, amely ezt lehetővé teszi. A Bérlő az a személy, aki a berendezést meghatározott időre munkavégzésre használatba veszi, bérleti díj ellenében.

2. A szerződés időtartama

A bérleti idő a gépnek a bérlő általa megadott címre szállítás, bérlői szállítás esetén a bérlő részére történő átadás (kiszállítás) napján, órájában kezdődik, és a bérbeadási szerződésben megadott idő leteltével végződik. Időre vonatkozó megegyezés hiányában a bérleti viszony annak a napnak, órának a leteltével végződik, amelyben a bérbeadó közvetlenül birtokba veszi a gépet (visszaszállítás). A kiszállítást követően, ha a felek eltérően nem állapodnak meg, a munkanapokon kívül – a munkavégzéstől függetlenül – díjköteles a hétvége és a munkaszüneti nap is. Díjkötelesek azok a napok is, amelyeken a bérbeadó a bérlő hibájából vagy a bérlő oldalán felmerülő okból nem tudja a gépet rendeltetésszerű használatra alkalmasállapotban birtokba venni, illetve használni.

3. Szállítás, egyéb költség

A bérleti díjon felül a bérlőt terhelik a gép bérlőhöz való ki- és visszaszállítási és biztosítási költségei.
Amennyiben szállítást a bérbeadó végzi, annak költségeit a bérlő a bérbeadónak köteles megfizetni. A bérbeadó általi kiszállítás - ha a rendelés visszaigazoláson, vagy a bérbeadási szerződésben más megállapodás nem szerepel - a szerződés megkötését követően haladéktalanul megtörténik a bérlő által megjelölt helyre. Szállítási zavarok esetén a bérbeadó és a fuvaros közötti szerződési viszony a mérvadó, és a bérbeadó ilyen esetekben a szállítóval szembeni igényéről lemond a bérlő javára.
Amennyiben a szállítást nem a bérbeadó végzi, az a bérlő felelősségére és veszélyére történik. A bérlő általi szállítás esetén a gép átadására a kiszállításhoz a felek közötti külön megállapodásban megjelölt időben és helyen kerül sor, a bérleti idő letelte után pedig a bérlőnek haladéktalanul vissza kell szállítani a gépet. A bérbeadó kívánságára a visszaszállításnak egy, a bérbeadó által megjelölt Magyarországon belüli címre kell történnie. A bérlő köteles gondoskodni arról, hogy a felszerelés, gép a visszaadáskor olyan állapotban legyen, amely megfelel az átvételi állapotnak a normális használatot figyelembe véve. Amennyiben az szükséges, a bérbeadó jogosult arra, hogy karbantartást végezzen a bérlő költségére, akár a bérleti időszak végén, telephelyünkön történő átvizsgálást követően. Az ez által keletkezett bérleti díj kiesés és további károk vonatkozásában a bérlő kárpótlásra köteles.

4. Fizetés

A Bérbeadó kívánságára a bérlőnek a bérbeadó által megállapított kauciót kell teljesítenie, amelyet a berendezés szabályszerű visszaadása után kap vissza. Kaució mértéke minimum 100 000 Ft. A bérleti és egyéb szolgáltatások díját a bérlő a „megrendelés visszaigazolásban” meghatározottak szerint köteles megfizetni. A bérleti és az egyéb szolgáltatások díjait a Bérbe vevő előre fizeti. Amennyiben a „megrendelés visszaigazolásban” halasztott fizetést rögzítettek, úgy minden hónap 15. és a hónap utolsó napján, illetve a bérlet megszűnésekor számlázza azt a Bérbeadó. Átutalási idő 8 nap. Amennyiben a felek ettől külön írásbeli megállapodásban eltérően nem rendelkeznek. Ha a szerződésben halasztott fizetést rögzítettek és ez az esedékesség napjáig nem történik meg, úgy Bérlő a Ptk. 6:48. §, ill. 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. Ha a bérlő a fizetési kötelezettségével 15 napnál hosszabb ideig hátralékba kerül, vagy megsérti a bérleti szerződés rendelkezéseit, és kötelezettségszegését a bérbeadó írásbeli felszólítására az abban megjelölt póthatáridőre sem orvosolja, a bérbeadó azonnali hatállyal jogosult a bérleti szerződést felmondani és az őt egyébként törvényileg vagy szerződésileg megillető igényeket (pl. kártérítésre vonatkozót) érvényesíteni. A felmondástól függetlenül a bérlőnek teljesítenie kell a szerződésből eredő valamennyi még fennálló kötelezettségét.
A számlák Clear Admin számlázó programmal vannak kiállítva ( https://www.ClearAdmin.hu ) PDF formátumban, időbélyegzőt nem használunk.
A számlák elektronikus úton E-mailben, aláírás nélkül kerülnek megküldésre. Esetlegesen ha a bérlőnek ez nem felel meg és kéri a postai úton való megküldését is, Tértivevényes - ajánlott levélként megküldésre kerülhet díj ellenében. Díja 1500 Ft + áfa, ami a számlán külön díjként Postai utánküldés címen feltüntetésre kerül.

5. A bérbeadó kötelezettsége

A Bérbeadó a berendezést tiszta, üzemképes, biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban adja át a Bérlőnek. A berendezéssel együtt átadja a kulcsokat, kezelési utasítást és a mindenkori törvényi szabályozásnak megfelelő dokumentációkat. A bérbeadó kötelezettsége nem terjed ki a gépkezelő biztosítására.

6. Bérlemény kezelése

 A bérleti idő alatt a bérlő köteles a felszerelést, gépet gondosan kezelni és ápolni, különösen pedig megóvni azt a túlterheléstől. Ennél figyelembe kell venni a bérbeadó (ill. a gyártó) használati és karbantartási utasításait. Változtatásokat vagy átalakításokat csak a bérbeadó írásbeli engedélye szerint szabad végezni. A bérlő köteles a bérbeadó által a bérbeadó tulajdonán elhelyezett táblákat vagy más információs feliratokat rajta hagyni és megtartani a felszerelésen.
Melléklet Emelőgép napló kitöltésé mindennap kötelező. Ez elmulasztása (utólagos kitöltése esetén 5 000Ft+Áfa kerül kiszámlázásra) Kizárólag szakképzett személyzet kezelheti az emelőgépet , érvényes orvosi és  gépkezelői jogosítvánnyal. Baleset vagy ellenőrzés során felelősséget nem vállalunk a helyszínen történt szabálytalanságok, esetleges Balesetek miatt. 
Munkavédelmi előírásokat köteles betartani. Bérbe vevő vállalja és köteles a leszállított emelőgépet helyi munkavédelmi előadónak, felügyelőnek átadni. Iratokat bemutatni. A bérbeadó cég ezek elmulasztása esetén nem vállal felelőséget. Gépkezelőt nem biztosítunk a helyszíni munkavégzésnél. Gépkezelő biztosítása külön kérés esetén lehetséges. Ebben az esetben külön árajánlat szükséges.

7. A bérlemény megóvása

 • A bérlő köteles a gépet és tartozékait annak típusára vonatkozó használati-kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Elektromos gépek esetében külön hangsúlyt fektetve az akkumulátorok karbantartására.
 • A bérlő köteles gépet a megjelölt helyen és időpontban a normál amortizációt figyelembe véve az átadással (kiszállítással) megegyező állapotban visszaadni. Koszos – Sáros gép mosása 10 000 Ft + Áfa kiszámlázásra kerül.
 • A bérlő köteles a birtokában és használatában álló gépet a rendelkezésre álló összes eszközzel megvédeni a lopással szemben, így azt használaton kívül minden esetben, bármilyen csekély időre is, lezárni, abban értéket nem hagyni, továbbá a felszerelés, gép magára hagyásakor kellő körültekintéssel eljárni.
 • A bérlő viseli az esetleges tönkremenetel ( nem rendeltetésszerű használat ) , gépelvesztés és megsérülés alkatrészek költségeit.
 • A bérlő vállalja, hogy a gép megsérülése, rongálása, elvesztése, illetve ellopása esetén a bérbeadót haladéktalanul értesíti.
 • A bérlő vállalja a gépre a közlekedésbiztosítási kötelezettséget. Fel kell szabadítani a bérbeadót harmadik személyek minden olyan igényétől, amelyek a bérleti idő alatt a felszerelés használatából adódnak. A megfelelő biztosítás megkötése ajánlott a bérlő részére.
 • A bérlő köteles saját költségén megvédeni, és mentesíteni a felszerelést harmadik személy beavatkozásaival – pl. végrehajtási intézkedések – szemben. A fenyegető vagy már végrehajtott beavatkozásokat haladéktalanul és a szükséges dokumentumok átadása mellett jeleznie kell a bérbeadónak. A bérlő nem jogosult elidegeníteni vagy elzálogosítani a felszerelést. A használat 3. személynek való átengedése a bérbeadó előzetes írásbeli engedélyét igényli.
 • Felelős minden törvényi vagy hatósági előírás rendelet vagy kötelezettség betartásáért.

8. A bérlemény visszaadásához kapcsolódó kötelezettségek

 • A bérlő köteles a gépet az előírt minőségű és az átadáskor (kiszállításkor) rögzített mennyiségű DIESEL üzemanyaggal betankolni. Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, az üzemanyag különbözetet a bérlőnek meg kell fizetnie, mint a felszerelés, gép bérletéhez járulékosan kapcsolódó költséget. 450Ft/liter
 • A bérlő köteles a gépet az átadáskori (kiszállításkori) tisztasági állapotban visszaszolgáltatni. Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, a bérbeadónak a felszerelés, gép tisztításából eredő költségét a bérlőnek meg kell fizetnie, mint a felszerelés, gép bérletéhez járulékosan kapcsolódó költséget.
 • A nem rendeltetés és előírás szerinti használat által okozott sérüléseket, károkat a Bérbeadó a javítás után leszámlázza.
 • A bérlő köteles a gép kulcsát, illetve a felszereléshez, géphez tartozó, az átadáskor (kiszállításkor) átvett papírokat a bérbeadó részére visszaszolgáltatni. Amennyiben e kötelezettségét elmulasztja, a bérbeadónak a gépkulcs és géppapírok pótlásából származó költségét a bérlőnek meg kell fizetnie, mint a felszerelés, gép bérletéhez járulékosan kapcsolódó költséget. Visszaadáskor a hiányzó dokumentációkért tételenként a bérbeadó a következő összeget számítja fel:

  • Géphasználati utasítás: 10.000,00HUF

  • Emelőgépnapló: 10.000,00 HUF

  • Gépvizsgálati jegyzőkönyv: 20.000,00 HUF

  • Gépkulcs elhagyása: 8.000,00 HUF

  Egyéb költségek:

  • Szervizelés óradíj: 15.000,00 HUF + kiszállási díj

  • Depó díj: 2.500,00 HUF

  A Depó díj gépenként és szerződésenként automatikusan kiszámlázásra kerül.

9. Felelősségi szabályok

9.1 A bérlemény kezelésével és megóvásával kapcsolatos kötelezettségek be nem tartása

 • A bérlő gép és tartozékainak használatára, kezelésére és megóvására vonatkozó kötelezettségeinek be nem tartásából, illetve a gép rendeltetésellenes használatából származó minden, a bérleti időszak alatt bekövetkező és ismertté váló, illetve a bérleti időszak alatt bekövetkező, de annak leteltét követően ismertté váló kárért és költségért teljes anyagi felelősséggel tartozik. Felel minden olyan kárért, amely a bérbeadó részére az előbbi kötelezettségek megsértéséből adódik.
 • Amennyiben a bérlő a bérlet letelte után a gépet kellő indok nélkül nem szolgáltatja vissza, a bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a gépet a bérlőtől visszavenni, és a bérlőtől elszállíttatani. A bérbeadó ebből eredő minden költségét a bérlő köteles megtéríteni.
 • A használat 3. személy részére történő átengedése az arra vonatkozó bérbeadói engedély nélkül szerződésszegésnek minősül, mely a bérbeadó részéről azonnali hatályú felmondási okul szolgál, és valamennyi kárt meg kell téríteni a bérbeadó részére, amely abból keletkezik, hogy nem tudja a felszerelést tovább bérbe adni.
 • A tönkremenetel, elvesztés és megsérülés következtében beálló minden, a bérleti időszak alatt bekövetkező és ismertté váló, illetve a bérleti időszak alatt bekövetkező, de annak leteltét követően ismertté váló kárt, illetve a bérbeadó részéről felmerülő minden költséget kártérítésként köteles megtéríteni, így különösen az ellopott alkatrész árát, a szerelési munkadíjat és az ehhez kapcsolódó utazási költséget. Az ilyen összegek kártérítésként való megtérítése nem mentesíti a bérlőt a bérleti díjfizetési kötelezettsége alól. A felszerelés hiányossága miatt adódott káráért a bérbeadó csak akkor felel, ha a bérlő igazolja, hogy az a bérbeadó durva hanyagsága vagy szándékossága következtében keletkezett.
 • A bérlő haladéktalan hiba bejelentését követően a bérbeadó az olyan javításokat, amelyek a rendeltetésszerűen használat vagy gyártási hibák miatt válnak szükségessé, a saját költségére, míg a rendeltetésellenes használatból, illetve kívülálló 3. személy magatartásából eredő hibákat a bérlő költségére kivitelezi. A javítás ideje alatt a bérbeadó megtilthatja a bérlőnek a felszerelés használatát. Amennyiben a hiba a bérlő rendeltetésellenes használatának, kívülálló 3. személynek a magatartására vezethető vissza, abban az esetben a javítás időtartama alatt a bérlő díjfizetési kötelezettsége fennáll. A rendeltetésszerűen használatból eredő vagy gyártási hibák miatti javítás esetén a bérlőt a meghibásodás írásbeli bejelentésétől a hiba kijavításig, illetve az esetleges pótfelszerelés biztosításáig díjfizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a javítást a bérbeadó a bérlőnek is megfelelő határidön belül elvégezni nem tudja, és pótfelszerelést sem tud a bérlő rendelkezésére bocsátani, a bérlő a szerződéstől elállhat. A bérlő ezen túlmenően kártérítési igényt nem támaszthat.
 • A nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás, stb.) a bérlő megtéríteni tartozik.
 • A cím pontatlan megadásából keletkező behajtási engedélyek díjai a bérlőt terhelik.

9.2. Szerződés megsértése

Ha a bérlő megsérti a jelen szerződésből adódó bármely kötelezettségét és azt az írásbeli felszólításban megjelölt határidőre sem orvosolja, vagy ellene felszámolási, csődeljárást indítanak, akkor a bérbeadó - fizetési és kártérítési igényeinek a fenntartása mellett – azonnal ismét birtokba veheti PIR Energy Kft tulajdonát képző a emelő gépeit és tartozékait . Ebből a célból beléphet a bérlő helyiségeibe és létesítményeibe ahol a bérelt emelőgépet - emelőgépeket tárolja. Bérbe vevő köteles átadni az emelőgépet a bérbeadó álltál kiküldött Szállítóautónak.

9.3 Károkozással kapcsolatos eljárási szabályok

A bérbeadó a bérlemény kezelésével és megóvásával kapcsolatos kötelezettségek be nem tartásából származó károkról kárfelvételi jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet postai vagy elektronikus úton eljuttat a bérlőnek. Amennyiben a bérbeadó a kárfelvételi jegyzőkönyvben rögzített károkozással kapcsolatban 5 munkanapon belül írásban nem kap észrevételt, úgy az abban foglalt károkozás tényét és az okozott kár mértékét a bérlő részéről elismertnek tekinti, és a kárfelvételi jegyzőkönyvben szereplő kár összegéről a bérlőnek kár bekérő levelet bocsát ki.

10. Beszámítás

A bérlő a bérbeadó követeléseivel szemben csak annak egyetértésével, a bérbeadó által elismert mértékben számíthat be ellenköveteléseket. A bérbeadó a bérlőnek a bérbeadóval vagy 3. személlyel szembeni minden követelésével szemben beszámíthatja a követeléseit, és azt a kaució összegéből levonhatja.

11. Mellék megállapodás

A jelen szerződéshez kapcsolódó mellék megállapodások érvényességéhez írásos formára és mindkét szerződő fél aláírására van szükség.

12. Egyebek

Ha ennek a szerződésnek egy rendelkezése semmis lenne, akkor ez a többi rendelkezést nem érinti. Ebben az esetben a szerződést úgy kell értelmezni, amint az a semmis rendelkezés gazdasági értelméhez legközelebb áll.

13. A szerződésben nem érintett kérdések

A szerződésben nem érintett kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadók. A felek megállapodnak abban, hogy vitás kérdésekben alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott Bíróság, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott Bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el. Közöttük felmerülő jogviták esetén kikötik a Székesfehérvári Bíróság kizárólagos illetékességét.

14. A Gép leadására vonatkozó szabályozások: 

A bérleti időszak utolsó napján 12:00 óráig a bérlő köteles írásos lemondást küldeni e-mailben a bérbeadónak. A bérleti szerződésben meghatározott *bérlés vége dátum nem jelenti az eszköz automatikus elszállítását. (Telefonon történt jelzést nem tudjuk elfogadni!) Ennek hiányában az eszköz a visszaszállítás napjáig számlázásra kerül! A lemondást az alábbi e-mail címen teheti meg: info@ollosemelogep.hu

 

 

 

A Szerződés aláírás nélkül is érvényes.

 

 

Kelt: Székesfehérvár, 2019-02-01.

Érvényes visszavonásig.

 

ÁRAJÁNLAT KÉRÉS

Kérjen ajánlatot az alábbi űrlap kitöltésével vagy hívjon a +36205890222 telefonszámon.

(A csillaggal(*) jelölt mezők kitöltése kötelező!)

Melyik pénznemben kéri az árajánlatot? (HUF/EUR) *

Kérjük, ne felejtse el bejelölni a "Nem vagyok robot" jelölőnégyzetet. Köszönjük!

EU Infoblokk Széchenyi 2020